Foreningens vedtægter

Revideret maj 2021
§1. Foreningens navn og adresse:
Navn: Dansk Lama og Alpacaforening
Adresse: Formandens adresse.

§2. Foreningens formål:
1. At stå i spidsen i forhold til Alpaca og Lama dyrevelfærd
2. At samarbejde om at fremme interessen for lama og alpaca som husdyr og formidle viden og erfaring herom
3. At forbedre forholdene for lama- og alpacaavl og for afsætningen af lama og alpaca produkter

§3. Foreningens virke:
1. Lave arrangementer for medlemmer
2. Udforme, redigere og opdatere en webside
3. Udsende nyheds-/erfabreve til medlemmer
4. Oplyse omkring anbefaling til dyrehold samt dyresind
5. Bidrage med viden omkring dyrehold/-velfærd ved forespørgsel
6. Være i kontakt med offentlige myndigheder
7. Søge at fremme samarbejde med tilsvarende udenlandske organisationer
§ 4. Foreningens medlemmer:
1. Alle med interesse for lama og alpaca.
2. Hver husstand har en stemme.
3. Dyreparker har en stemme.
4. Der er en pris pr. husstand, uagtet antal medlemmer i husstanden.
5. Der udsendes et Nyhedsbrev pr. husstand.
6. Modarbejder et medlem foreningen, kan en enig bestyrelse ekskludere dette medlem.
7. Den ekskluderede har ret til at anke afgørelsen på førstkommende generalforsamling.


§ 5. Foreningens ledelse:
1. Generalforsamlingen, som består af medlemmerne, er foreningens højeste myndighed.
2. Til varetagelse af foreningens daglige ledelse, vælger generalforsamlingen en bestyrelse, bestående af 3 – 7 medlemmer, bestyrelsen udnævner efter førstkommende bestyrelsesmøde som minimum en formand, kasserer samt redaktør af nyheds-/erfabreve.
3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at 2-3 vælges det ene år og 3-4 det følgende år. Bestyrelsen konstituerer sig selv
4. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller et flertal af bestyrelsen ønsker det.

  Bestyrelsen varetager:
  1. Udsender Nyhedsbreve.
  2. Kontakt til offentlige myndigheder og udland.
  3. Opkrævning af kontingent.
  4. Disponerer foreningens midler.
  5. Behandler indkomne forslag.
  6. Udpeger repræsentanter til tillidshverv og sørger for PR.
  7. Salgslister på hjemmesiden.
  8. Registrering af lama og af alpaca.
§ 6. Ordinær generalforsamling:
1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 8 uger efter regnskabsårets afslutning på et af bestyrelsen valgt sted.
2. Indkaldelsen udsendes til generalforsamlingen udsendes til medlemmerne senest 21 dage før generalforsamlingen.
3. Afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt flertal, undtagen lovændringer, hvortil kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
4. Skriftlig afstemning finder sted, når blot en stemmeberettiget ønsker det.
5. Der kan afgives brevstemmer, som skal være formanden i hænde 3 hverdage før generalforsamlingen.

  Ordinær generalforsamling afvikles efter følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab, herunder bestyrelsens forslag til næste års budget og kontingent.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsen i h. t. § 5.
  6. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant.
  7. Valg af revisor og 1. revisor suppleant.
  8. Eventuelt.


§.7. Ekstraordinær generalforsamling:
1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller foreningens medlemmer skønner det nødvendigt, og indgiver skriftlig begæring herom, - bilagt angivelse af motiveret dagsordens forslag.
2. Generalforsamlingen skal være afholdt senest 1. mdr. efter skriftlig anmodning herom. (poststemplet dato) og indkaldelse med dagsorden skal være sendt ud til medlemmerne senest 10 dage før afholdelsen.
3. Afstemningen følger reglerne for ordinær generalforsamling.
§ 8. Foreningens økonomi:
1. Foreningens regnskabsår er 1/1 - 31/12.
2. Kassereren fører kassebog og udarbejder et års regnskab, som i revideret stand forelægges bestyrelsen til gennemgang inden generalforsamlingen.
3. Indbetalingskort til kontingent for det næstfølgende medlems år udsendes med generalforsamlings indkaldelse.


§ 9. Foreningens opløsning:
1. Foreningen kan opløses, når det besluttes på en generalforsamling med kvalificeret majoritet, dvs. ¾ af de afgivne stemmer, og når forslag om opløsning har været opført på den kundgjorte dagsorden, samt når en således vedtaget beslutning er stadfæstet ved urafstemning.
2. I tilfælde af opløsning bestemmes det på den opløsende generalforsamling, hvad der skal ske med foreningens midler og effekter.
3. Denne beslutning skal sammen med beslutningen om opløsning stadfæstes ved urafstemning. Ved urafstemning kræves ¾ majoritet for opløsning samt for godkendelse af midlernes anvendelse.